Verlof

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en mogen buiten de vakanties en vrije dagen om niet zomaar wegblijven van school. Het rooster is zo opgesteld dat de kinderen voldoen aan de wet op de leerplicht. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden en dan kan er een uitzonderling gemaakt worden. 

Een verzoek voor vrijstelling kunt u aanvragen via Social Schools of rechtstreeks via de directie.

Er zijn een aantal zaken waarvoor kinderen wel verlof kunnen krijgen.

Te weten:

1.         Ziekte
2.         Doktersbezoek (als het echt niet buiten schooltijd kan.)
3.         Vervulling van godsdienstplichten
4.         Gewichtige omstandigheden.

De school mag max. 10 schooldagen (= 2 weken) verlof geven voor de punten 3 en 4. Wordt dit aantal overschreden dan moeten de ouders/verzorgers de gemeentelijke leerplichtambtenaar om toestemming vragen. Punt 4 geeft nog wel eens aanleiding tot misverstanden en verschillende uitleg. Wat zijn dan zoal gewichtige omstandigheden? B.v.

•       het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
•       verhuizing ,
•       huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad,
•       ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad,
•       overlijden familielid,
•       bevalling van moeder,
•       als de werkgever de werknemer verplicht om buiten de schooltijden om vakantie te nemen,
•       als een ouder om medische redenen op vakantie moet en de kinderen mee wil nemen.