Middenbouw

Wat leren kinderen in het middenbouwcluster

In het onderbouwcluster ligt de focus op de voorbereidende vaardigheden. Die verschuift in de middenbouw vooral naar technische vaardigheden, waarvan leren lezen, taal, spelling en de basis van rekenen het belangrijkste zijn. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten in dezelfde groep, maar dat betekent nog niet dat hun ontwikkeling op dezelfde manier verloopt. Ook in het leren van de basisvaardigheden verschillen kinderen en natuurlijk proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen. Naast de basisvakken, taal, lezen, rekenen, is er aandacht voor begrijpend lezen, wereldorientatie, creatieve vakken, gymnastiek en muziek.

In de hele school wordt thematisch gewerkt met hetzelfde thema bv Giga-groen, Daar komt de stoomboot of Er was eens. De inhoud van het thema wordt aangepast aan de leerdoelen die in de middenbouw belangrijk zijn. De leerdoelen voor taal (waaronder begrijpend lezen), aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en de creatieve vakken worden verwerkt in het thema. Waar de jongste kinderen bij het thema Daar komt de stoomboot vooral bezig zijn met het Sinterklaasfeest, is de middenbouw bezig met de techniek van stoom en het onderwerp havens. In de bovenbouw bv de duurzaamheidsproblematiek mbt stoom en het effect van een haven op de omgeving een goed onderwerp.

Organisatie in het middenbouwcluster

De kinderen komen om 8.30 uur binnen in hun eigen lokaal en worden ontvangen door hun leerkracht. Na een gezamenlijk startmoment waarin aandacht is voor gevoelens en verhalen van kinderen, begint om 9.00 uur het rekenonderwijs. We gebruiken daarvoor in groep 3 de methode Semsom voor het aanvankelijk rekenonderwijs en gaan dan in groep 4 t/m 8 verder met rekenen vanuit de methode Wereld in Getallen. Kinderen krijgen uitleg door de leerkracht en oefenen daarna zelfstandig wat ze net geleerd hebben. De leerkrachtondersteuner is op het leerplein aanwezig om kinderen te helpen met het automatiseren van het rekenen.

Om 10 uur wordt er voorgelezen en eten de kinderen hun fruit. Om 10.15 uur spelen ze een kwartier lang buiten op het plein. Na de pauze is er een gezamenlijk moment waarin de leerkracht lesgeeft. Het kan zijn dat er een les De Vreedzame School gegeven wordt of een muziekles of er is een actueel onderwerp wat aandacht vraagt.

Om 11 uur start het taalonderwijs. Dan is er aandacht voor taalverzorging wat meestal als aparte les wordt aangeboden. Het is dan ook tijd voor het technisch leren lezen en/of begrijpend lezen. Begrijpend lezen maakt onderdeel uit van het thematisch werken. De leerkrachten zoeken zoveel mogelijk teksten uit die passen bij het thema.

Daarna, om 12 uur, is het tijd voor de lunch. Deze eten kinderen gezamenlijk in hun eigen groep; ze hebben hier ongeveer een kwartier de tijd voor. Om 12.15 uur is het tijd om weer een kwartier buiten te spelen. We proberen de pauzes zoveel mogelijk buiten te houden, maar als het erg regent mogen de kinderen spelletjes doen in het lokaal.

Op de middag is er tijd voor wereldorientatie. Soms geeft de leerkracht een les over het thema, op een ander moment kiezen en werken de kinderen aan hun eigen leervraag over het onderwerp. Aan het eind van het thema heeft elke leerling de gelegenheid om het geleerde te presenteren aan de andere leerlingen van de groep. Kinderen leren dus op 3 manieren over het onderwerp: Via de leerkracht, door zelf informatie op te zoeken en doordat hun medeleerlingen vertellen wat zij hebben geleerd.

Om 13.45 uur wordt de dag in de eigen groep gezamenlijk afgesloten, waarna de kinderen naar een naschoolse activiteit, de BSO of naar huis gaan.